شبکه های کامپیوتری

زیر لایه کنترل دسترسی به رسانه انتقال (MAC Sublayer)
برخی از شبکه های کامپیوتری دارای رسانه مشترک بوده و مبتنی بر روش دسترسی چندگانه (Multiple Access) به رسانه انتقال(Media) میباشند. بدین معنی که کلیه عناصر شبکه بهطور همزمان به کانال انتقال داده دسترسی دارند و میتوانند فریمهای ارسالی خود را بر روی آن قرار داده و ارسال نمایند. مشکل اصلی در این شبکهها کنترل دستیابی به رسانه انتقال (MAC : Medium Access Control)میباشد. هدف از این کنترل جلوگیری از تصادم (Collision) فریمهای داده میزبانهای مختلف است. ادامه خواندن “شبکه های کامپیوتری”