انتخاب زندگی شغلی

انتخاب زندگی شغلی

هر فردی خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا نااگاهانه بنابه شرایط محیطی و ویژگی ها و نیازهای شخصی خود در سن خاصی وارد زندگی شغلی می شود. زندگی ای که از نظر زمانی بیشتر عمر خود را در آن سپری خواهد کرد و از نظر تاثیر بر سایر شئونات زندگی اهمیت ویژه ای دارد و لذا به قوت میتوان گفت این انتخاب در سرنوشت و خوشبختی و سعادت دنیوی و اخروی انسان تاثیر بسزایی دارد.  استخدام مشاغل  –   ادامه خواندن “انتخاب زندگی شغلی”

  • زندگی شغلی چیست
  • مشاغل خانگی قم
  • آگهی مشاغل خانگی

زندگی شغلی

زندگی شغلی

انسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری می کند و به مرور زمان از مرحله ای به مرحله دیگر منتقل می شود. بعنوان مثال از مرحله نوزادی به کودکی و سپس به نوجوانی و جوانی می رسد. این روش یکی از روش های تقسیم بندی زندگی است که براساس زمان و طول عمر صورت می گیرد. روش دیگری که زندگی را براساس آن تقسیم بندی می کنند روش وظیفه ای است یعنی انسان بر حسب نوع وظایف به دوران های مختلفی تقسیم بندی می شود. استخدام مشاغل   ادامه خواندن “زندگی شغلی”