جلب رضایت مشتری

جلب رضایت مشتری

رمــز موفقیــت بازاریابــان بــزرگ، کیفیــت رفتــار آن هــا بــا مشـتری اسـت. یکـی از تعاریـف بازاریابـی میتوانـد «هنـر جلـب رضایـت مشـتری بـرای انتخـاب، خریـد و تکـرار خریـد یـک کالا یا خدمت» باشد. ادامه خواندن “جلب رضایت مشتری”

  • agahi1 com پرینتر و اسکنر
  • agahi1 com کامپیوتر و قطعات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﻮﺿﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺤﻮه ادراک ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ادراک آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻗﯿﺐ. ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

با درج آگهی در ePishro.ir در لیست موتورهای جستجو Google,Yahoo,Bing دیده شوید

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﺰی ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮدآورﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ادامه خواندن “ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت”